Privacystatement

Bij Fysiocentrum Wouter Oomen vinden we de bescherming van uw gegevens erg belangrijk. In dit privacy beleid leggen we helder en transparant uit wat dit voor u betekent.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle wettelijk geldende regels waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende en technische organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is en met alleen uw toestemming;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en respecteren.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste vijftien jaar opgeslagen. Daarna zal het worden vernietigd.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens waaraan iemand kan worden herleid. Hierbij kan u denken aan gegevens als: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN, zorgverzekeringsnummer en emailadres.


Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Indien wij uw persoonsgegevens na uw toestemming hebben verwerkt, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  


Klachten

Mocht u van mening zijn dat Fysiocentrum Wouter Oomen niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens dan vragen wij u om hierover, via de klachtenregeling van de praktijk, contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacy statement  nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. 


Contactgegevens

Fysiocentrum Wouter Oomen

Hint 7C

5521 AE Eersel 

06-82527030

info@fysiocentrumwouteroomen.nl


 
 
 
E-mailen
Bellen